Skrota Ebo-lagen

Debatt 130225
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Skrota Ebo-lagen

Möjligheten för asylsökande att ordna ett eget boende, Ebo, försvårar integrationen och möjligheterna till utveckling. Det skriver Shadiye Heydari (S), riksdagsledamot.


Möjligheten till eget boende för asylsökande infördes 1 juli 1994. Den ger asylsökande rätten till att söka boende utanför Migrationsverkets anläggningsboende, Abo.


Syftet med lagen är att bidra till integrationen och underlätta för flyktingar att genom sina anhöriga/ värdfamiljer komma in i det svenska samhället. Men det blev tvärtom, många har hamnat utanför systemet.

Enligt både Boverkets rapport och värdering ur ”Asylsökandes eget boende, EBO” från 2008, är det många kommuner som har varit missnöjda och pekat på de problem som uppstår såväl för de asylsökande som för de mottagande kommunerna/stadsdelar. För asylsökande har det varit svårt att flytta och få egen bostad. Detta har dragit med sig ett antal problem.

Intervjuerna som genomförts med kommuner och handläggare på Migrationsverket bekräftar de negativa bostads- och psykosociala effekterna av eget boende. De problem som uppmärksammas är trångboddhet och allmänt osäkra boendeförhållanden.
 

De som bor i Ebo är inneboende och både värdfamiljen och de inneboende drabbas av trångboddhet. Många asylsökande flyttar runt till olika värdfamiljer för att inte vara i vägen. Många informanter menar att det är barnen till asylsökande som drabbas värst av den osäkra boendesituationen under asyltiden. Det kan dröja flera år innan familjen får en egen bostad och ofta krävs det att familjen flyttar runt mycket.
 

I flera kommuner finns en oro för att barn i denna situation växer upp under ostabila förhållanden och  skilda förutsättningar jämfört med andra barn, och för vad detta kan innebära  i framtiden.

Flyktingmottagandet är inte jämnt fördelat över landet. Ett antal kommuner tar ett stort ansvar för mottagandet medan andra intagit en minst sagt avhållsam hållning. Denna utveckling är olycklig. Därför måste alla Sveriges kommuner ta emot flyktingar.
 

Flyktingmottagandet i Sverige behöver utvecklas, med den självklara utgångspunkten att alla ska ges en reell chans till egen försörjning och att bli en aktiv del i samhället.
 

De stimulansåtgärder som hittills gjorts från regeringens sida har inte nått önskade resultat. Det är av största vikt att frågan om ett solidariskt mottagande lyfts fram och att signalsystem ges till alla Sveriges kommuner. De ekonomiska villkoren måste för kommunerna ge ett långsiktigt stabilt förhållande.

Frågan om boendet för dem som kommit till vårt land har under åren varit en för många kommuner problematisk fråga. Boendet har också för många enskilda blivit ett problem och för barnen inneburit speciella komplikationer.
 

Lagen om eget boende, Ebo, fungerar inte och ett nytt system måste skapas. Regeringen måste omedelbart tillsätta en utredning för att titta på nya boendemöjligheter för nyanlända i syfte att uppnå ett värdigt mottagande och en bra väg in i samhället. Migrationsverket bör också se över förutsättningarna för hur deras personal kan samverka med det lokala samhället under asylprocessen.
 

Det som krävs är bättre information om det nya landet, val av boende och kommuner. Det behövs bättre information till nyanlända/flyktingar om möjligheter och risker med olika former av eget boende och kommuner. Syftet ska vara att ge de nyanlända den kunskap de behöver för att kunna fatta rationella beslut om sitt boende.
 

Som det är i dag så söker många sig till de orter där de har släkt eller vänner, vilket försämrar möjligheterna för integration och utvecklingen stagnerar oftast eftersom de direkt hamnar i ett utanförskap. Framför allt barn drabbas hårdast av det som lever i osäkerhet och oro.
 

Det är bra att Socialdemokraterna vill avveckla Ebo och skapa ett system som är nyckeln till det nya samhället.
 

Shadiye Heydari
riksdagsledamot (S), Göteborg

Information prenumeranterSenasteNummer